تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - انتقال مورد اجاره بغیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك بخش 1


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

انتقال مورد اجاره بغیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك بخش 1

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
پنجشنبه 21 بهمن 1389-06:35 ب.ظ

مقدمه
یكی از مشكلاتیكه در اجرای قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالك ومستاجر كل وبطور كلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است كه مورد اجاره رامستقیما از مالك اجاره نمیكنند.این اشكال در محل كسب ومحل سكونت بطور یكسان وجود دارد ودر حل مشكلات ناشی از این مساله هریك از دادرسان بنابراستنباط خود اتخاذ تصمیم مینمایند ورویه واحدی وجود ندارد بعلاوه چون قانون مالك ومستاجر قانون جدیدی است ودر موارد زیادی مبانی حقوقی قانون مدنی را دگرگون كرده در كتب فقهی وكلاسیك مباحث تحلیلی عمیق وقابل استفاده برای دادگاهها در خصوص آن بچشم نمیخورد ونوشته های پراكنده حقوقدانان در این خصوص جوابگوی نیاز دادگاهها ومردم نیست بمنظور كمك بحل مساله ورفع مشكلات جاری در سطور آینده كوشش خواهد شد موضوع مورد بررسی وتجزیه وتحلیل بیشتری واقع گردد.
قسمت اول-بررسی در خصوص حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره بغیر
درشقوق 1و2ماده 8قانون مالك ومستاجر قانونگزار در باب تعیین موارد تخلف مستاجرین مستاجر محل كسب وپیشه ومستاجر محل سكونت قائل به تفكیك شده است.در بند 1ماده مزبور راجع به مستاجر محل سكونت گفتگو شده وقانونگزار بطور مطلق مستاجری را كه واجد حق انتقال بغیر نیست در صورت انتقال بغیر جزا یاكلا متخلف دانسته ودر باب انتقال نیزبدون حصر نحوه انتقال حتی وكالت یا نمایندگی در استفاده را برای وقوع تخلف كافی دانسته است در حالیكه در بند 2همین ماده قطع مباشرت مستاجری را كه در محل كسب استفاده شخصی اش شرط شده از موارد تخلف تلقی كرده است بدین معنی كه در این بند در باب واگذاری مورد اجاره بغیر حصرا راجع باستفاده از مورد اجاره بحث نمیشود بلكه مسئله اینست كه مستاجر شخصا مباشری نكند.نكته بسیار مهم در این مقایسه این است كه قانونگزار تخلف مستاجر را در محل كسب بشرحی كه فوقا بیان شد مقید باین شرط كرده كه در این واگذاری وانتقال رعایت ماده 18قانون مالك ومستاجر در واگذارای منافع مورد اجاره بغیر بامستاجر لاحق درباب تنظیم سند اجاره نشده باشد.از وجود این اختلاف در مورد مستاجر محل كسب وپیشه بامستاجر محل سكونت نتایج زیر حاصل میشود.
1-قانون گزار درمورد اجاره محل كسب سلب حق انتقال بغیر از مستاجر را بطور مطلق مانع واگذاری این حق ندانسته است.
2-استفاده شخص یا اشخاص ثالث از منافع مورد اجاره محل كسب را باسلب حق انتقال بغیر از مستاجر در همه موارد موجب حدوث تخلف مستاجر ندانسته است.
3-با تعمق در حقوقی كه در مورد اجاره محل كسب وجود دارد واختلاف آن با هدف اجاره محل سكونت باین نتیجه منطقی میرسیم كه هدف غائی مستاجر محل سكونت استفاده ازمنافع مورد اجاره بوده واین منافع تازمانیكه این خواسته بالحاظ مقررات قانونی مالك ومستاجر تداوم دارد قابل حمایت است بدیهیست بمحض انقضای مدت اجاره(در صورتیكه اجراه نامه ای باشد) چنانچه مستاجر محل اجاره را تخلیه كند هیچگونه حقی برای او باقی نیست بهمین جهت در شقوق 4و5 ماده 8قانون مالك ومستاجر پیش بینی شده كه چنانچه موجر احتیاج شخصی خود را در انقضای مدت اجاره اثبات نماید بارعایت تبصره 3همان ماده دادگاه حكم تخلیه صادر خواهد كرد.در حالیكه در محل كسب هدف نهائی از اجاره ایجاد محیط ومكانیست كه در آن مستاجر فعالیتهای حرفه ای یا تجاری خود را انجام میدهد.
بدیهی است باوضع قانون مالك ومستاجر از چنین مستاجری(مستاجر محل كسب پیشه وتجارت )حمایت بیشتری شده وحق سرقفلی برای وی پیش بینی شده است.
از طرفی دیگر می دانیم كه عوامل متعددی از قبیل مشكلات مالی وخانوادگی ویا اجتماعی در عمل مانع ادامه فعالیت هنری وصنعتی ویا تجاری شخص میشود وگاه تغییراتی كه در وضع بدنی یا روانی مستاجر پیدا میشود اجاره فعالیتهای حرفه ای را ازوی سلب میكند.بدیهی است درچنین مواردی حفظ حقوق كسب وپیشه این مستاجر ایجاب می نماید كه بتواند منافع مورد اجاره را بغیر انتقال دهد ومقنن باوضع ماده 18وتبصره مربوطه این حق را مورد حمایت قرار داده است واما فعالیتهای حرفه ای یا تجاری در اغلب موارد مشاركت وهمفكری وهمكاری اشخاص متعددی را كه هریك تخصصی دارند ایجاب می نماید ولاجرم در هریك از این فعالیتها باتوجه بنوع خود ممكن است مستاجر از وجود این افراد بطور مداوم استفاده كند وحتی نوعی شركت مدنی باآنها ایجاد كند ودراین شركت حقوق استیجاری خود را بعنوان سهم الشر كه منظور دارد( در این زمینه رائی از شعبه چهار دادگاه بخش تهران صادر شده كه این مشاركت را درمحل كسب بعنوان تخلف تلقی نكرده ونتیجتا دعوی انتقال بغیر محكوم ببطلان اعلام شده است البته از سرنوشت این رای در مرحله پژوهش اطلاعی بدست نیامده)ومباشرتش نیز دراستفاده از مورد اجاره تداوم داشته باشد . بامثالی دراینخصوص اهمیت مسئله روشن میشود: درفعالیتهای هنری موسسات فیلم برداری اعم از سینمائی وتبلیغاتی ، تهیه كننده ممكن است ظاهرا محلی را اجاره كند درحالی كه درگرداندن فعالیت خاص مداوماكارگران ، هنرپیشه، فیلم بردار وسایر افراد دراستفاده ازمورد اجاره دخالت دارند وبالمال این افراد از مورد اجاره نیز استفاده میكنند ولیكن مباشرت مستاجر قطع نمیشود ونقش خودرا درتهیه فیلم حفظ میكند دراینصورت طبعا حق درخواست تخلیه بعنوان انتقال بغیر برای مالك وجود نخواهدداشت.
البته دراین مورد باید قائل بتفكیك شد ووضع مستاجری را كه قسمتی از مورد اجاره را بغیر انتقال داده وخود درآن قسمت اساسا مباشرت ندارد استثناء نمود درپرونده ایكه درشعبه چهاردادگاه بخش تهران مطرح بود دعوی تخلیه ئی بلحاظ انتقال بغیر علیه مستاجر محل كسب كه یك قسمت قطعه زمین محصوررا بابنای مستحدثه درآن برای چوب بری اجاره كرده بود طرح شد ودررسیدگی دادگاه احراز گردید كه مستاجر قسمتی از مورد اجاره را باملك خود كه درجنب رقبه مورد اجاره قرارداشت یكجا باشخاص ثالث انتقال داده وخود درجزء دیگر ی ازمورد اجاره تصرف كرده است ودرقسمت انتقال داده شده شخصا هیچگونه مباشری نداشته است حكم تخلیه بلحاظ تخلف از قرارداد اجاره وانتقال جزئی ازمورد اجاره وعدم رعایت مقررات ماده 18 قانون مالك ومستاجر وتبصره مربوطه صادر شد كه هرچند از سرنوشت آن درمرحله پژوهش اطلاعی نیست ولكن بر پایه مبانی قابل دفاعی اتخاذ تصمیم بعمل آمده بود .
نتایجی كه ازاین بررسی عاید میشود اینست كه اولا درمحل كسب وسكونت اگر از مستاجر حق انتقال بغیر سلب نشده باشد بدون هیچگونه تشریفاتی میتواند جزء یاكل مورد اجاره را بغیر انتقال دهد واگر این حق سلب شده باشد بمحض اثبات تخلف درمحل سكونت ولو بابقاء مباشرت مستاجر تخلف محرزاست ودرمحل كسب انتقال بغیر درمدت اجاره منوط بانجام تشریفات ورعایت شرایط ماده 18 میباشد مشروط براینكه مدت قرارداد اجاره مستاجر دوم ازمدت اجاره مستاجر اول تجاوز نكند توجه شود كه لفظ (( مدت اجاره)) درماده قانون ( باتكاء لزوم قید مدت درقرارداداجاره ویا معلوم بودن آن با تعین روز ماه وسال) بكاررفته است . ثانیا مستاجر دوم بهمان كسب مستاجر اول اشتغال ورزد ومستاجر مكلف است بدوا بمالك اظهارنامه فرستاده ونامبرده را برای تنظیم سند بدفترخانه دعوت نماید واگر مالك دردفتر حاضر نشد سند تنظیم میگردد ولكن مستاجراول ومستاجر دوم متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهد بود با توجه باین ماده وعنایت به تبصره مربوطه كه درمقام بیان پرداخت سرقفلی ازناحیه موجر مخالف بانتقال به مستاجر میباشد نتایج زیر استنباط میگردد.
1-درهرحال چه درمدت اجاره وچه درخارج از مهلت اجاره مكان انتقال بغیر درمحل كسب برای مستاجری كه حق انتقال ازوی سلب گردیده شناخته شده است .
2- درهرصورت اگر مالك باانتقال راضی نبود درمیزان سرقفلی اختلافی وجودنداشته باشد حق تقدم دردادن سرقفلی باموجر است (تبصره ماده 18) وچنانچه مالك با انتقال موافق نباشد وخود حاضر بپرداخت سرقفلی بمیزان مورد درخواست مستاجر نباشد درباقی مدت اجاره بترتیب مذكور درماده 18 قهراانتقال انجام میگیرد مسئله ایكه محل اختلاف است موردیست كه مدت اجاره سپری شده ومالك اذن انتقال نمیدهد عده ای از آقایان قضات معتقدند كه مستاجر بادادن دادخواست بالزام مالك بتنظیم سند اجاره میتواند از حقوق ماده 18 استفاده نماید جمعی اعتقاد دارند كه مستاجر میتواند ویا مجبور است دادخواست علیه مالك مطرح نموده والزام اورا بپرداخت سرقفلی بخواهد بجهاتیكه ذیلا بیان خواهد شد غیرازاین دونظررا ه حل دیگری نیز وجوددارد زیرااگر، مستاجری نخواهد بدوا دادخواست تنظیم سند اجاره تقدیم نماید ونخواهد ویا نتواند منتظر تشریفات این دادرسی شود وهمچنین منطقی تشخیص ندهد كه دادخواست الزام بپرداخت سرقفلی طرح كند وآنرا باتوجه بعواقب این دادرسی از جهت حصول هدف یعنی حق كسب وپیشه متعسر تلقی نماید ونتیجه ((دعوی اذن بانتقال اقامه كند نه تنها كاردزستی انجام نداده بلكه باعتقاد نگارنده سریعترین وبهترین طریقه نیل بهدف را انتخاب كرده است وچون باب استنباط دررسیدگی بدعاوی حقوقی حسب ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادرس مسدود نیست وبشرحیكه دربالا استدلال شد ازروح قانون تمایل ، مقنن درامكان انتقال بغیرمحل كسب با شرایطی مسنتبط است ودراین مثال موجر باانتقال بغیرموافق نیست وراسا)) نیز سرقفلی را نمی پردازد براساس قاعده (( الحاكم ولی المنتنع)) وبااستفاده ازماده 18 وتبصره ذیل آن بچنین مستاجری باید اجازه انتقال داده شود.
( درلایحه اخیر مالك ومستاجر كه هنوز بمرحله تصوبب نرسیده باپیش بینی اینكه دادگاه درچنین موردی اذن انتقال میدهد به این اختلاف خاتمه داده شده است )
فاما تكلیف مستاجریكه توانسته است بامراجعه بدادگاه اذن انتقال بغیر را تحصیل نماید نیز ازجهت رعایت تشریفات انتقال درخور اهمیت است وبرای بررسی شكل مناسب این انتقال واستفاده ازاین اذن مسائل حقوقی مرتبط بااین موضوع را مجددا بنظر می آوریم .
بطوركلی حق استفاده مستاجر ازمنافع مورد اجاره ازانواع حق مالكیت است كه مربوط بمنافع ملك بوده والبته این مالكیت برای مستاجر محل كسب ومحل سكونت یكسان نیست واختلاف آن ناشی از رجحان وقوت مالكیت منافع محل كسب است ولی بهركیفیت درمالكیت مستاجر نسبت بمنافع نمیتوان تردید كرد. این مالكیت منافع محدودیتی دارد كه مربوط بماهیت حقوقی عقد اجاره است زیرا اجاره عقدیست متكی بمدت وپس از انقضای مدت اجاره برمبنای اصول، مندرج درقانون مدنی نمیتوان برای زمان، شخصی مستاجر را مالك منافع مورد اجاره دانست البته این سخن با مبانی قانون مالك ومستاجر منافاتی ندارد زیرا براساس مقررات قانون مذكور ( مستنبط از تبصره 1ماده 1) این رابطه با تداوم تصرف قابل حمایت است وباعتقاد عده ای از صاحبنظران ظاهرا عقد اجاره درمورد مدت كه از شرایط صحت عقد است مفهوم حقوقی خودرا ازدست داده است درصورتیكه بنظر میرسد این استنباط بامبانی حقوقی قانون مالك ومستاجر منطبق نیست زیرا بررسی شد كه حقی درمنورد انتقال محل كسب ماده 18 انتقال را محدود بمدت اجاره دانسته وبرای بقیه مدت بمستاجر اذن انتقال داده شده است واین امر ناشی از همان قاعده حقوقی است كه مورد بررسی قرارگرفت.
ازماده 4 همین قانون استفاده میشود كه پرداخت اجرت المثل رابخلاف اجرت المسمی منوط بانقضای ماه دانسته است وبا نظری اجمالی بماده 2 ملاحظه میكنیم بموجر حق داده است كه پس از انقضای مدت اجاره با مستاجرین جزء طرف اجاره قرارگیرد، این مثالها قویا این اعتقاد را تایید مینماید كه پس از انقضای مدت اجاره تصرف مستاجر است كه رابطه حقوقی وی را بامالك توجیه میكند ومالكیت منافع برای وی لحظه بلحظه حاصل میشود . بررسی وضع مستاجر محل كسبی كه مالك آن باانتقال بغیر موافق نیست ودرانقضای مدت اجاره از دادگاه اذن انتقال گرفته است واینكه آیا میتواند راسا با مستاجر ثانی سند تنظیم كند یا محق است بدون سند انتقال دهد ویا شكل حقوقی دیگری برایش مقصور است موضوع این قسمت از بررسی است چند مسئله درآن واحد باید مورد توجه قرارگیرد.
1-بموجب ماده 17 قانون مالك ومستاجر انتقال محل كسب بمستاجر جدید فقط باتنظیم سند رسمی قانونی است بنابراین درنحوه انتقال وقانونی بودن آن تنظیم سند رسمی از جمله شرایط اولیه است درنظر داریم كه بررسی درمورد مستاجری است كه حق انتقال بغیر نداشته وباعتقاد اینجانب ارزش عملی وفعلی ماده 17 درحال حاضر محدود بهمین مورد است .
2-درتنظیم سند مستاجرحقوق خودرا عینا وراسا باسند صلح بمستاجر جدید منتقل كند ویا استنباط ازماده 18 كه مربوط بمدت اجاره مستاجراست وباوحدت ملاك از ماده مذكور موجر را بدفترخانه دعوت نموده وبااعلام موافقت خود با انتخاب مستاجر جدید واعلام انصراف از حقوقی كه درمورد اجاره دارد وبا اخذ حقوق كسب پیشه از مستاجر جدید وباارائه احكام قطعی دادگاه درخصوص ماذون بودن درانتقال ، سند اجاره جدید بین مالك ومستاجر جدید تنظیم شود كه دراینمورد درحقیقت تنظیم سند قهرا بمالك تحمیل شده است . بدیهی است اگر مالك حاضر به تنظیم سند نشود طبق مقررات ماده 18 سند تنظیم شده ومراتب درآن تذكر داده خواهد شد( ازوحدت ملاك ماده 14 نیز دراینخصوص می توان استفاده كرد.
دراین قسمت از بررسی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه باید به چند نكته توجه داشت وآن اینكه درحقی كه درماده 18 بمالك داده شده است اولا درتنظیم سند برای بقیه مدت لزومی ندارد كه نام مالك ومستاجر جدید درسند بعنوان مالك ومستاجر قید گردد زیرا بدیهی است كه اگر مالك باابلاغ اظهارنامه تمكین بانتقال نماید می توان سند اولی را كه مدت آن باقی مانده بتراضی اقاله نموده وراسا بین مالك ومستاجر جدید سند تنظیم كرد واگر مالك حاضر نشد برای بقیه مدت بین مستاجر اصلی ومستاجر جدید سند تنظیم شود ومستاجر جدید ومستاجر قدیم هرد و متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهندبود چه حق وصول مال الاجاره بطور تضامنی برای مالك باعتقاد اینجانب هرچند درماده18 بطور مطلق انشاء شده محدود به بقاء مدت اجاره است وبطریق اولی دربثی كه بآن اشاره كردیم وراه حلی كه ارائه دادیم قهرا مسئله تضامن وجود نخواهد داشت ومستاجر جدیداعم ازاینكه حقوق خودرا بوسیله سلحنامه رسمی كسب كرده باشد ویا بشرحی كه فوقا اشاره شد به تنظیم سند( بنام مالك ومستاجرجدید) راسا وقهرا درمقابل مالك قرارخواهد گرفت وبرای دفاع از این نظر ومنطقی بودن این راه حل ( كه البته باعتقاد نگارنده اشكال صوری آن بیشتر ازانتقال از طریق صلحنامه است ولكن درتحكیم روابط استیجاری برای مالك ومستاجر جدید وقدیم فایده بیشتری دارد) میتوان باین قاعده حقوق متمسك شد كه درمدت زمانی كه اجاره مستاجر اصلی باقی است وانتقال بطریق مذكوردرماده 18 انجام شده نمی توان بمالك تحمیل نمود كه برخلاف میل خود اجاره را از مستاجر جدید كه باانتقال بوی موافق نبوده وصول نماید وازاین جهت مقنن برای باقی مدت مستاجر اصلی را درپرداخت مال الاجاره متضامنا درمقابل موجر مسئول دانسته است ولكن زمانی كه مدت اجاره تمام شده درمسئله مورد بحث مستاجر اصلی رابطه حقوقی بامالك ندارد ومدت اجاره اوتمام شده وتصرفی هم ندارد ومدت اجاره اوتمام شده وتصرفی هم ندارد واین مستاجر جدید است كه باتصرف قانونی درمقابل مالك قرارگرفته ویااگر برای بقیه مدت بامستاجر قدیم سند تنظیم نموده درانقضای این مدت درمقابل مالك عنوان قائم مقام قانونی مستاجر سابق را خواهد داشت وهمانطوریكه گفتیم مستاجر اصلی برای بقیه مدت مالك منافع بوده است واین مالكیت باانقضای مدت وعدم تصرف وجود خارجی ندارد وهمانطوریكه رابطه استیجاری وی بامالك هنگام (1)بروز اختلاف عملا قابل اعتناء نیست ازنظرحقوقی نمی تواند تحمیلی برای مستاجر سابق برای زمان تصرف مستاجر جدید درپرداخت تضامنی مال الاجاره ایجاد نماید این فكرباعدالت وانصاف قضائی نیزموافق است.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:14 ب.ظ

You reported it well!
how much does a cialis cost buy cheap cialis in uk american pharmacy cialis cialis cost when can i take another cialis 200 cialis coupon buy cialis sample pack cialis tadalafil how do cialis pills work cost of cialis per pill
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis pills in singapore tadalafil 10 mg acquisto online cialis cialis prezzo al pubblico precios de cialis generico price cialis per pill precios de cialis generico are there generic cialis cialis cuantos mg hay cialis tadalafil online
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ب.ظ

Thank you! Terrific stuff!
dose size of cialis we like it safe cheap cialis cialis e hiv click here take cialis effetti del cialis achat cialis en itali cialis super kamagra comprar cialis 10 espa241a cialis kaufen i recommend cialis generico
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Thank you! Loads of advice!

cialis pills in singapore comprar cialis navarr cialis 20 mg cost achat cialis en suisse comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis cialis 200 dollar savings card buy cialis sample pack cialis et insomni cialis professional from usa
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
we use it cialis online store cialis online holland we like it cialis price wow look it cialis mexico tadalafil cialis manufacturer coupon buying cialis overnight generic cialis 20mg tablets cialis sicuro in linea cialis 5 mg effetti collateral
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
generic cialis in vietnam i recommend cialis generico cialis italia gratis we choice free trial of cialis cialis generic cialis side effects dangers cialis daily reviews brand cialis nl cost of cialis cvs cialis for sale in europa
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Great forum posts. Cheers.
cialis wir preise cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico cialis manufacturer coupon cialis 30 day sample the best choice cialis woman cialis wir preise cialis super kamagra cialis dose 30mg cialis generico in farmacia
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Awesome tips. Regards!
click here to buy cialis buy cheap cialis in uk cialis price thailand cialis canadian drugs cialis tablets cialis 10mg prix pharmaci prezzo cialis a buon mercato cialis side effects dangers cialis 20mg cialis dose 30mg
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Terrific info, Many thanks!
tesco price cialis cialis australia org cialis generico milano rezeptfrei cialis apotheke are there generic cialis bulk cialis brand cialis nl cialis italia gratis cialis 5 mg funziona il cialis quanto costa
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Wow lots of terrific tips.
cialis diario compra cialis generique prices on cialis 10 mg if a woman takes a mans cialis tesco price cialis cialis manufacturer coupon cialis 20mg cialis cuantos mg hay cialis without a doctor's prescription generic cialis at walmart
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Seriously tons of great information!
cialis 5mg prix 5 mg cialis pharmacie en ligne non 5 mg cialis generici we recommend cialis best buy cialis alternative tadalafil we recommend cheapest cialis link for you cialis price cialis en mexico precio look here cialis cheap canada
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Wow quite a lot of useful facts!
bulk cialis cialis et insomni cialis vs viagra order generic cialis online cialis lilly tadalafi il cialis quanto costa miglior cialis generico weblink price cialis cialis billig cialis generico lilly
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Thanks, A good amount of knowledge!

buy cialis cialis en 24 hora cialis cipla best buy cialis patent expiration cialis coupons printable prices on cialis 10 mg viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg cialis bula cialis cost
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Great tips. Many thanks.
buy generic cialis pastillas cialis y alcoho cialis authentique suisse cialis reviews order cialis from india cialis patent expiration canadian drugs generic cialis cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg tablets order cialis from india
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:20 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cheap cialis cialis kaufen wo cialis 5mg prix the best site cialis tablets tadalafil tablets cialis preise schweiz we like it safe cheap cialis cialis herbs acheter du cialis a geneve generic cialis soft gels
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Truly a lot of excellent tips!
buying cialis overnight only now cialis 20 mg generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie weblink price cialis buying cialis overnight generic cialis at walmart cialis 5 mg effetti collateral order generic cialis online cialis pas cher paris
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Very well voiced indeed. .
overnight cialis tadalafil click now buy cialis brand cialis 20 mg best price where do you buy cialis cialis daily new zealand generic for cialis miglior cialis generico cilas price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo al pubblico
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis lilly tadalafi cialis baratos compran uk prix cialis once a da cialis pas cher paris online cialis wow cialis 20 buy cialis cheap 10 mg acheter du cialis a geneve cialis tablets for sale buy cialis uk no prescription
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:39 ب.ظ

Beneficial information. Thanks a lot!
recommended site cialis kanada cialis flussig trusted tabled cialis softabs fast cialis online legalidad de comprar cialis cialis coupons printable cost of cialis cvs cialis super acti achat cialis en itali cialis reviews
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 10:32 ق.ظ

Fine forum posts. Kudos!
does cialis cause gout cialis 20 mg cost cialis for sale what is cialis cialis e hiv buy cialis online 200 cialis coupon order a sample of cialis pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg para diabeticos
canadian mail order pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 10:04 ق.ظ

You actually revealed this very well.
northwestpharmacy northwest pharmacies online buy viagra online usa canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacies surrey drugs for sale in uk buy viagrow rx from canada canadian online pharmacies rated online pharmacy canada
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:48 ق.ظ

Regards! Fantastic stuff.
how do cialis pills work price cialis per pill are there generic cialis cialis kamagra levitra cialis professional yohimbe buying cialis in colombia compare prices cialis uk cialis en mexico precio cialis 30 day sample price cialis wal mart pharmacy
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:47 ب.ظ

You mentioned it perfectly.
buy prescription viagra buy viagra no prescription online viagra cheap prices buy generic viagra online usa where to buy viagra online safely viagra prescription viagra generic levitra online pharmacy viagra buy viagra tablets kamagra buying viagra
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

You stated it effectively!
canadian discount cialis cialis generic tadalafil buy cialis with 2 days delivery ou acheter du cialis pas cher we choice free trial of cialis cialis generic availability cialis australian price can i take cialis and ecstasy dosagem ideal cialis generic cialis soft gels
http://viabiovit.com/informacion-sobre-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

Wow lots of fantastic info!
buy viagra in pharmacy buy viagra canada online how can i buy viagra online sildenafil uk pharmacy can you buy viagra in stores get online prescription for viagra viagra best buy cheap generic viagra online pharmacy buy real viagra online usa viagra without presc uk
http://babecolate.com/buy-cialis-online-cheap-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:14 ق.ظ

Thanks a lot. Valuable information.
cialis 5 mg funziona cialis rezeptfrei sterreich cialis generico in farmacia cialis name brand cheap cialis 20 mg effectiveness cialis generic generic cialis soft gels if a woman takes a mans cialis cialis sicuro in linea click here to buy cialis
In the Tall Grass
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 11:10 ق.ظ
Asking questions are really nice thing if you are not
understanding anything entirely, but this post
offers nice understanding even.
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:48 ب.ظ

Appreciate it, Ample information.

cialis online nederland viagra or cialis cialis coupon cialis en mexico precio cialis tablets australia cialis coupons printable cialis bula cialis patent expiration get cheap cialis cialis diario compra
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:38 ب.ظ

You actually reported this very well.
viagra or sildenafil how to get cheap viagra cheap viagra tablets where to buy cheap viagra buy viagra without buy viagra sildenafil is it legal to buy viagra viagr buy viagra where buy viagra overnight
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 10:37 ب.ظ

Great write ups. Many thanks!
cialis tadalafil online cialis baratos compran uk cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse fast cialis online cialis prezzo di mercato viagra vs cialis vs levitra prix de cialis order cialis from india cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30