تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:58 ب.ظ

رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت كمیسیون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏

تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۲‏
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاكی: ۱ـ آقای احمد ویرانی ۲ـ شهرداری مشهد.‏
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده‎های مطروحه به طرفیت ‏شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رای كمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح ‏دادنامه‎های صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ مربوط به آقای ‏احمد ویرانی چنین رای صادر نموده است، با توجه به مدارك ابرازی و لوایح دفاعیه واصله ‏از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی كه به تایید ‏شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینكه روستای ویرانی جزء مشهد نمی‎باشد ‏و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاكی نیز همین است كه كمیسیون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینكه مطابق ‏تقسیمات كشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه می‎باشد ‏صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقدیمی علیرغم اینكه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴ شهرداری مشهد ‏به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامه‎های ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم ‏امضاء گردیده كه نظر به اینكه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری ‏نمی‎باشد نامه‎های ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علی‎ایحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت می‎شود، اولاً در خصوص ایراد شكلی ‏در مانحن فیه اصلاً بحث مالكیت محل متنازع نمی‎باشد. مضافاً اینكه شهرداری در آراء ‏صادره توسط كمیسیونهای مربوطه و اخطاریه‎های صادره نام شاكی را قید و او را به عنوان ‏ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره۱۹۰۷۷۰ ‏مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۵ هیات وزیران كه در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات ‏كشوری و ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء ‏دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ ‏مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ كه تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر شعبه گردیده ‏صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ هیات وزیران روستای ویرانی در ‏محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده ۹۹ قانون ‏شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره۲ ماده ۹۹ قانون اخیرالذكر رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج ‏از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت كمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها می‎داند ‏نه كمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط ‏تقسیمات كشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون مذكور مصوب ‏‏۲۲/۷/۱۳۶۳ حكایت از این معنی دارد كه شهرداری نمی‎تواند فراتر از محدوده‎های ‏تقسیمات كشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارك ابرازی ‏مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه شكایت شاكی را موجه و ‏وارد دانسته حكم بر ابطال رای معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام می‎نماید تا ‏موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در ‏رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه ‏شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ نظر به اینكه شهرداری مشهد دلیل و مدركی دال بر اینكه ‏روستای ویرانی در تقسیمات كشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مركزی و حوزه شهرداری می‎باشد ارائه نداده، دخالت كمیسیون‎های ماده صد قانون ‏شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند ‏غیرمجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و ‏غیرموجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره۱۸۸۰ مورخ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه ‏شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید ‏نموده است. د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع ‏تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ ‏شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظرخواهی ‏دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده ‏كلاسه۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ ‏مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنین رای ‏صادر نموده است، توجهاً به اینكه مرجع رسمی اظهارنظر در اینكه محل متنازع‎فیه در ‏حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه می‎باشد، وزارت ‏كشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت كشور نقشه و حریم شهر مشهد ‏را كه در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ ‏مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۷ وزیر كشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده كه ‏متعاقباً مراتب طی شماره۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ۸/۶/۱۳۷۷ از استانداری خراسان به شهرداری ‏مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۴ معاون ‏امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینكه كلیه روستاهایی كه در ‏محدوده قانونی شهر واقع شده‎اند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری می‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده ۹ آیین‎نامه شوراهای اسلامی روستا، ‏از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با ‏هماهنگی شهرداری و تایید كتبی وی باشد و نظر به اینكه جاده شاندیز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و ‏خارجی در مسیر مذكور ایجاب می‎نماید كه هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینكه مرجع ‏صالح در این رابطه (از حیث اینكه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا ‏طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمی‎باشد زیرا بر فرض محال كه ادعای تجدیدنظرخوانده ‏اثبات گردد كه اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون ‏شهرداریها بلحاظ عدم كسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محكوم به قلع و قمع ‏می‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد شكایت صادر می‎شود. هیات عمومی ‏دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب ‏دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه ‏شماره۲۳۴ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامه‎های فوق‎الاشعار به شرح ‏آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.‏

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت كمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ‏موضوع تبصره‎های مذكور در ماده فوق‎الذكر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو ‏محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یك ماده ۳ قانون تعاریف محدوده ‏حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهایی كه در حریم شهرها ‏واقع می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینكه ‏روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم ‏تجدیدنظر كه متضمن نقض رای كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت ‏رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و ‏موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ‏برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://inconclusivewid25.sosblogs.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:41 ب.ظ
Thanks , I have recently been looking for info about this topic for ages and yours
is the best I've found out till now. But, what concerning the bottom line?
Are you sure in regards to the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر