تبلیغات
وبلاگ حقوقی یعقوب شاهماری سوها - وكیل پایه یك دادگستری - عضو كانون وكلای دادگستری استان اردبیل - آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:یعقوب شاهماری سوها
دوشنبه 15 آذر 1389-06:38 ب.ظ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 آبان‌ماه 1386 طبق پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25 مهر ماه 1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب 1383 آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده یك: به‌منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده‌‌های در صلا‌حیت دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری ‌كه در این آیین‌نامه به اختصار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی نامیده می‌شوند، تشكیل می‌‌گردد.

ماده 2: حدود صلا‌حیت شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می‌باشد كه قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی برخوردار است.

ماده 3: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی با رعایت مفاد ماده شش این آیین‌نامه، در مراكز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:

الف) در محل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در مواردی كه به تشخیص معاون ارجاع یا رئیس شعب دیوان با تصالح قابل حل می‌باشد.

ب) در دستگاه‌های مستقر در تهران، با هماهنگی وزیر یا بالا‌ترین مقام مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های موضع این آیین‌نامه در حوزه آن دستگاه

ج) در دستگاه‌های مستقر در مراكز استان‌ها، با هماهنگی استاندار و رئیس كل دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده‌‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن استان.

ماده 4: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:

الف) یك قاضی از میان روِسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه این آیین‌نامه و یك نفر از قضات شاغل در مراكز استان‌‌ها كه دارای حداقل 10 سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بند (ج) ماده سه یادشده.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلا‌غ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی مستقر در مراكز استان‌ها با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس كل دادگستری استان مربوط انتخاب و از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

ب) یك نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده دو این آیین‌نامه دارای وثاقت و حداقل 10 سال سابقه كاری

مدیران مذكور بر حسب مورد در هر یك از شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع ماده سه آیین‌نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و یا بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.

ج)یك نفر عضو معتمد از میان وكلا‌، كارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحب‌نظر در موضوعات تخصصی با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری.

تبصره یك_ هر شورای حل اختلا‌ف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌‌البدل با شرایط مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.

تبصره دو_ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلا‌ف تخصصی توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذكور فعالیت خواهد نمود.

ماده 5: مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به یكی از سه طریق زیر می‌باشد:

الف) مراجعه مستقیم شاكی و طرح شكایت در شورا

ب) ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان

ج) ارجاع پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان با پیشنهاد رئیس شعبه رسیدگی‌كننده و موافقت مقام ارجاع‌كننده.

ماده‌6: یكی از معاونان دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره كل پیگیری امور استان‌‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (برحسب مورد) نسبت به تشكیل شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می‌نماید. سازمان و تشكیلا‌ت این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تصویب رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده هفت: پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

الف) موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاكی و مأمور یا اداره طرف شكایت، ضمن تلا‌ش در حل آن از طریق تصالح مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلا‌حی پرونده مختومه می‌گردد.

ب) در صورتی‌كه مطابق نظر اكثریت اعضای شورای حل اختلا‌ف تخصصی، پرونده غیرقابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلا‌حیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به یكی از شعب آن ارجاع ‌گردد.

ج) چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و براساس راCی اكثریتی كه قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضی صادر می‌شود. این راCی به طرفین ابلا‌غ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی كه راCی اكثریت مشتمل بر راCی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.

ماده 8: رسیدگی در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 9: محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به نحو زیر تأمین خواهد شد:

الف) شوراهای موضوع بند (الف) ماده سه از سوی رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری

ب) شوراهای موضوع بند (ب) ماده سه از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی

ج) شوراهای موضوع بند (ج) ماده سه از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.

ماده 10: حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی براساس دستورالعملی كه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و اداره كل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.

ماده 11: اعتبارات لا‌زم برای اجرای این آیین‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 12: رئیس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لا‌زم جهت نظارت بر انجام كار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی را فراهم نماید.

این آیین‌نامه به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران و موضوع تصویب‌نامه شماره 27949™ت33416 هـ مورخ هشت مرداد ماه 1384 اضافه می‌شود


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://shebakinnan.wordpress.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:38 ب.ظ
each time i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر